23.10.2017

Zamówienia na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – infrastruktura krytyczna

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wprowadzono specjalne zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Przepisy te sformułowano w artykułach 131a i następne ustawy PZP.

Nowelizacja ustawy PZP w czerwcu 2016 roku wprowadziła w art. 131a dodatkowy ustęp 1a, zgodnie z którym do zamówień dotyczących infrastruktury krytycznej stosuje się przepisy dotyczące zamówień na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Infrastruktura krytyczna

Aby określić zakres zamówień na infrastrukturę krytyczną należy zajrzeć do ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, gdzie w art. 3 pkt 2) ustawy zdefiniowano pojęcie infrastruktury krytycznej. Są to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

 1. zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
 2. łączności,
 3. sieci teleinformatycznych,
 4. finansowe,
 5. zaopatrzenia w żywność,
 6. zaopatrzenia w wodę,
 7. ochrony zdrowia,
 8. transportowe,
 9. ratownicze,
 10. zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
 11. produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Zaś zgodnie z art. 5b ust. 7 ustawy o zarządzaniu kryzysowym Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa sporządza jednolity wykaz obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy.

Obronność i bezpieczeństwo państwa

Możliwość zastosowania przepisów o zamówieniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa wobec infrastruktury krytycznej należy interpretować zgodnie z intencjami europejskiego ustawodawcy. Dyrektywa 2009/81/WE z 13 lipca 2009 r. („dyrektywa obronna”) została zaimplementowana do ustawy PZP.

Zamówienia w zakresie infrastruktury krytycznej mogą korzystać z zasad dotyczących udzielania zamówień na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wyłącznie, jeśli takie zamówienia mają charakter zamówień z dziedzin obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu dyrektywy obronnej.

Wnioski

Należy być bardzo ostrożnym w interpretacji, czy wobec danego zamówienia w zakresie infrastruktury krytycznej można stosować szczególne przepisy o zamówieniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa