13.11.2017

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. do Prawa zamówień publicznych dodano Rozdział dotyczący udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Stanowi on implementację do polskiego porządku prawnego art. 74-77 Dyrektywy 2014/24/UE, zastępując wcześniejsze regulacje dotyczące tzw. usług niepriorytetowych.

Stosowanie procedury

Ustawodawca przewidział specjalną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

 • 750 000 EUR – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
 • 1 000 000 EUR – w przypadku zamówień sektorowych.

Przedmiotem zamówienia w tej procedurze mogą być jedynie usługi wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, do których zalicza się m.in.:

 1. usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne;
 2. usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury;
 3. usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego;
 4. świadczenia społeczne.

Rozróżnia się trzy tryby udzielania zamówień na usługi społeczne:

 • tryb „nieograniczony”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu,
 • tryb „ograniczony”, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu,
 • tryb „negocjacyjny”, w którym Zamawiający przeprowadza negocjacje z Wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu.

Wyjątki od stosowania przepisów PZP

Dla zamówień w wartości niższej niż odpowiednio 750 000 / 1 000 000 euro, Zamawiający może udzielić zamówień w jeszcze bardziej uproszczony sposób, stosując następujące zasady:

 1. zamówienie musi być udzielone w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący;
 2. Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli jej nie ma – na stronie internetowej;
 3. ogłoszenie musi zawierać przynajmniej wskazanie terminu składania ofert, opis przedmiotu zamówienia, określenie wielkości lub zakresu zamówienia i kryteria oceny ofert, termin składania ofert nie jest określony w przepisach PZP;
 4. Zamawiający niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zobowiązany jest zamieścić odpowiednio na stronie podmiotowej BIP / innej stronie, informację o udzieleniu zamówienia (podając dane podmiotu, z którym została zawarta umowa) lub informację o nieudzieleniu zamówienia.

Uwaga! Wykonawca w takim postępowaniu nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w ustawie PZP. Przesądza o tym jednoznacznie interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa