19.04.2022

Zasada minimalizacji w prawie zamówień publicznych

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa powinno odbywać się zgodnie z zasadą minimalizacji. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 lutego 2022 r. (KIO 290/22) oznacza to m.in., że Wykonawca nie może zastrzegać całych dokumentów, a tylko te ich części, które zawierają zastrzeżoną informację.

 

Zamawiający nie wyręczy Wykonawcy w zastrzeżeniu informacji

 

Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest uprawnieniem Wykonawcy. Powinno być uwzględnione przez Zamawiającego, jeżeli na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uzna on, że wskazane informacje spełniają definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. Co warte podkreślenia, Zamawiający nie powinien z własnej inicjatywy zastrzegać informacji, które nie zostały przez Wykonawcę wskazane jako tajemnica przedsiębiorstwa. W wyroku z 23 lutego 2022 r. wytłumaczyła tę kwestię następująco:

 

„Zastrzeżenia informacji […] dokonuje Wykonawca w sposób wskazany w art. 18 ust. 3 ustawy PZP, tj. wraz z przekazaniem takich informacji oraz wykazaniem, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Skoro więc dany Wykonawca nie zastrzegł danych informacji, to Zamawiający nie powinien go w tym wyręczać.” (KIO 290/22)

 

Zastrzeżone tylko fragmenty dokumentów zawierające chronioną informację

 

Powyższy wniosek stanowi punkt wyjścia do sformułowanej zasady minimalizacji, która została przywołana w dalszej części wspomnianego wyroku. Izba wskazała, że przy zastrzeganiu informacji oraz analogicznie dokumentów je zawierających należy stosować zasadę minimalizacji, tj. nie zastrzegać całego dokumentu, lecz jedynie jego część będącą stricte ową informacją, którą Wykonawca chce chronić. Zatem chronione są pojedyncze liczby lub wyrazy oraz inne pojedyncze dane, w następnej kolejności poszczególne wersy czy zdania lub ich części, poszczególne akapity lub ich części, poszczególne strony lub ich części itd.

 

Zgodnie z powyższą zasadą Zamawiający nie powinien uwzględniać zastrzeżenia, które będzie dotyczyło całych dokumentów bez wyraźnego wskazania, które informacje w nich zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oznacza to, że w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, po stronie Wykonawcy leży obowiązek wyraźnego wskazania, które informacje podlegają zastrzeżeniu.

 

Podsumowanie

 

Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest uprawnieniem Wykonawcy. Zamawiający nie może w tej kwestii wyręczyć Wykonawcy.

 

Zasada minimalizacji polega na zastrzeganiu jedynie tej części dokumentu, która jest informacją chronioną przez Wykonawcę, nie zaś całego dokumentu.

 

Zasada minimalizacji w prawie zamówień publicznych

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga Wykonawcom, Zamawiającym i Odwołującym w postępowaniach przed KIO. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa