20.11.2017

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po nowelizacji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający ma prawo do zmiany SIWZ (przeczytasz o tym m.in. tutaj) oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Prawo do zmiany treści ogłoszenia przez Zamawiającego zmieniono podczas ubiegłorocznej nowelizacji. Dlatego dzisiejszy artykuł poświęcę właśnie temu zagadnieniu.

Obowiązek Zamawiającego w przypadku zmiany ogłoszenia

Zgodnie z art. 12a ust. 1 PZP, jeżeli Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, które zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, to jest on zobowiązany – jeśli jest to konieczne – przedłużyć termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.

Istotność zmiany jest kluczowa

W przypadku, gdy zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu jest istotna, Zamawiający jest zobligowany do przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian do tych dokumentów.

Zmiana jest istotna, jeśli – zgodnie z PZP – dotyczy m.in. przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, czy też kryteriów oceny ofert.

Co ważne, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przedłużenie terminu składania ofert jest nie tylko prawem ale i obowiązkiem Zamawiającego (KIO 1670/13).

„Do zmian istotnych ogłoszenia, powodujących konieczność stosownego wydłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy zmiana sposobu opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od tego, czy polega na "zaostrzeniu" czy też "złagodzeniu" wymagań formułowanych pod adresem Wykonawców” (KIO/KU 109/11)

Znowelizowane terminy

Zmiany wprowadzone 28 lipca 2016 r. zakładają, że jeśli wartość postępowania jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, termin składania ofert nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu nieograniczonego.

Z kolei termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Zgodnie z orzeczeniem KIO z 24 lipca 2013 r. (KIO 1670/13) minimalny czas, o którym wspomniałem wyżej dotyczy tylko postępowań, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

Podsumowanie

Należy podkreślić, że celem przedłużenia terminu jest – jak uznała KIO – umożliwienie Wykonawcy wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, a nie na nowo otwarcie terminu do przygotowania i złożenia ofert czy wniosków.

„Oceniając przykładowe wyliczenie zmian uznawanych przez ustawodawcę za "istotne" należy dojść do wniosku, że chodzi o modyfikację takich informacji, które bezpośrednio wpływają na decyzję Wykonawcy o zainteresowaniu danym postępowaniem o udzielenie zamówienia.” (KIO 2520/11)

Na zakończenie chcę podkreślić, że pojęcie istotności jest ogólne i może być szeroko interpretowane. Dlatego też każdy przypadek należy badać i traktować indywidualnie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa