19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP).

Równocześnie, w toku badania i oceny ofert od Wykonawców, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Jednakże, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty (z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 PZP).

Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 2574/17, KIO 2576/17 rozpatrywała przypadek, w którym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy uznając, że sposób realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie spełnia wymagań w zakresie warunków technicznych. Swoją decyzję podjął po dokonaniu analizy przedłożonych wyjaśnień i dowodów otrzymanych od Wykonawcy. Wyrok w sprawie zapadł 21 grudnia 2017 r.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

W pierwszej kolejności Izba zwróciła uwagę, że w przypadku każdej złożonej w postępowaniu oferty, Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia w zakresie wyjaśnień treści oferty.

Przy spełnieniu pewnych warunków, wyjaśnienia składane przez Wykonawców mogą być podstawą do odrzucenia oferty przez Zamawiającego (na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP). Wyjaśnienia mogą być traktowane jako dowód, że w rzeczywistości oferta nie jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego.

„Jednak w przeciwieństwie do treści oferty wyjaśnieniom treści oferty nie nadano rygoru niezmienności, tak jak zrobiono to w stosunku do samej oferty (art. 87 ust. 1 PZP).” (KIO 2574/17, KIO 2576/17)

Jak stwierdziła Izba, nie oznacza to oczywiście, że „Wykonawca w ramach wyjaśnień może dowolnie zmieniać swoje oświadczenia lub składać oświadczenia z sobą całkowicie sprzeczne – świadczyłoby to bowiem o tym, że jego oferta nie jest poważna”.

„Może jednak wyjaśnienia korygować, doprecyzowywać itd.” (KIO 2574/17; KIO 2576/17)

Podsumowanie

W uzasadnieniu KIO zwróciła uwagę, że w stanie faktycznym, Wykonawcy nie mieli obowiązku przedstawienia w ofercie koncepcji wykonania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że na etapie składania ofert nie musieli mieć gotowych wszystkich i niezmiennych założeń koncepcji.

„Tym samym nawet jeżeli przedstawiona przez Konsorcjum T. na spornym schemacie koncepcja rozwiązań wewnątrz tunelu nie była zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy przepisów, to Wykonawca może tę koncepcję zmienić na zgodną z wymaganiami i przepisami.” (KIO 2574/17; KIO 2576/17)

Na koniec podkreślę, że Izba uwzględniła wniesione odwołanie. Pamiętać zatem należy, że wyjaśnienia składane przez Wykonawców mogą być modyfikowane!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa