31.05.2022

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na zmianę cen

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Pandemia, rosnąca inflacja, zbrojna agresja Rosji na Ukrainie – wydarzenia ostatnich lat bardzo mocno uderzyły w rynki całego świata. Znacząco wrosły ceny surowców i zaburzone zostały łańcuchy dostaw. Wzrost cen paliw i materiałów budowlanych spowodowały znaczący wzrost kosztów po stronie Wykonawców.

W trudnej sytuacji znaleźli się szczególnie Ci Wykonawcy, których oferty zostały wybrane przed gwałtownymi zmianami cen a przez to uwzględniały inne, niższe koszty wykonania zamówienia. Należy jednak pamiętać, że w takich wypadkach, prawo zamówień publicznych przewiduje obligatoryjny mechanizm ochrony interesów Wykonawcy, co zostało wskazane przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku KIO 620/22 z 24 marca 2022 r.

 

W PZP konkretne wskazania nt. zmian wynagrodzenia

 

Zgodnie z ustawą PZP, umowa na roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, obligatoryjnie ma zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Mają one być stosowane w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Co więcej, ustawa wskazuje, że w umowie ma zostać określony:

  1. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów,

  2. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia,

  3. sposób ustalania zmiany wynagrodzenia,

  4. sposób określania wpływu zmiany ceny materiałów na koszt wykonania zamówienia,

  5. określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,

  6. maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający.

 

Z powyższego wynika, że Zamawiający musi określić w umowie następujące elementy: w jakich okolicznościach może dojść do waloryzacji wynagrodzenia, od którego terminu będzie ona możliwa, opisać sposób zmiany wynagrodzenia i metodę przeliczenia, liczbę okresów waloryzacyjnych oraz maksymalną granicę wartości zmiany wynagrodzenia.

 

Konieczna współpraca Zamawiającego i Wykonawcy

 

Pomimo ciążących na Zamawiającym obowiązkach oraz otwartość na wzrost kosztów jakie przyjdzie mu ponieść w związku z ewentualnym wzrostem cen nie jest tak, że wyłącznie Zamawiający ponosi koszty zmian na rynkach. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, KIO wskazała, że zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązany jest uważać na uzasadniony interes kontrahenta. Nie powinien czynić nic takiego, co by komplikowało, hamowało lub utrudniało wykonywanie zobowiązania. Powstrzymanie się przed takimi działaniami zawsze obarcza strony.

W związku z powyższym Zamawiający, przygotowując dokumentację postępowania powinien ustanowić takie warunki udziału w nim i zasady wykonywania zamówienia, aby z jednej strony nie naruszał praw Wykonawców do możliwości brania udziału w postępowaniu, z drugiej strony spowodował takie warunki wykonywania zamówienia, aby było możliwe pełne współdziałanie stron podczas jego realizacji.

 

Podsumowanie

 

Prawo zamówień publicznych przewiduje mechanizm chroniący Wykonawców przed nagłym wzrostem kosztów wykonania zamówienia.

Zamawiający ma prawo oczekiwać od Wykonawcy, że jego zachowanie nie będzie komplikowało, hamowało czy utrudniało wykonania zamówienia. Może oczekiwać także działania Wykonawcy na rzecz zrealizowania zamówienia na warunkach ustalonych w umowie.

Prawnicy kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomagają wszystkim stronom postępowania o udzielenie zamówienia. Potrzebujesz fachowej pomocy jako Zamawiający, Wykonawca czy w postępowaniu odwoławczym przed KIO? Skontaktuj się z nami.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa