22.12.2020

Czy możliwa jest zmiana SWZ w nowym PZP?

W momencie pisania dzisiejszego artykułu ustawodawca nie podjął decyzji o ewentualnym odroczeniu wejścia w życie nowego prawa zamówień publicznych. Jest więc zasadne przybliżanie uczestnikom rynku nowych regulacji, które wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

W dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć kwestię dopuszczalności zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ, nie SIWZ jak to ma miejsce obecnie) przez Zamawiającego.

Zgodnie z nowym art. 137 PZP, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SWZ. Możliwość ta dotyczy jednak tylko uzasadnionych przypadków. Ustawa niestety nie precyzuje co należy rozumieć jako uzasadnione przypadki.

Po dokonaniu zmiany Zamawiający zobowiązany jest udostępnić ją na stronie internetowej, na której prowadzone jest postępowanie. W sytuacji, gdy SWZ jest zmieniana w zakresie, jaki nie był uprzednio udostępniony na stronie internetowej, wprowadzoną przez Zamawiającego zmianę przekazuje się w „inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu”.

Jeśli jednak zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia prowadziłaby do istotnej zmiany charakteru zamówienia, który ocenia się porównując go do pierwotnie określonego, to Zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania.

Warto podkreślić, że art. 137 ust. 7 PZP, wskazuje jeden przykład istotnej zmiany charakteru zamówienia, a jest nią „znaczna zmiana zakresu zamówienia”.

Podsumowanie

Zmiany wprowadzane przez nowe prawo zamówień publicznych niejednokrotnie są bardzo istotne. Już 1 stycznia 2021 r. od uczestników rynku zamówień publicznych będzie wymagać się ich znajomości i umiejętności prawidłowego stosowania.

Dlatego zachęcam do śledzenia serii artykułów publikowanych przez Kancelarię Szołajski Legal Group Sp. k., w której przybliżamy czytelnikom nową ustawę prawo zamówień publicznych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO