01.03.2021

Czy musisz przygotować plan postępowań o udzielenie zamówień?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Na gruncie nowej ustawy prawo zamówień publicznej niektórzy Zamawiający zostali zobowiązani do sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Czym jest plan postępowań? Kto musi taki plan sporządzać? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Kogo dotyczy obowiązek?

Art. 23 ust. 1 PZP stanowi, że zobowiązani do sporządzania planu postępowań są Zamawiający publiczni wskazani w art. 4 pkt 1 i 2 PZP tzn.:

jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649);

inne niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Czym jest plan? 

Zgodnie z art. 23 ust. 3 PZP, plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

przedmiotu zamówienia;

rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;

orientacyjnej wartości zamówienia;

przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zwrócić należy uwagę na otwarty charakter powyższego katalogu. Ustawodawca wskazał, że plan zawiera „w szczególności” te informacje. Oznacza to, że są one wymagane w każdym planie zamówień, lecz Zamawiający może uzupełnić je o inne, dodatkowe, niewymienione w ustawie informacje.

Kiedy i jak należy sporządzić plan?

Chcąc zapewnić zgodność swoich czynności z prawem zamówień publicznych, Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2 PZP oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Podsumowanie

Należy wskazać, że obowiązkiem Zamawiającego jest zapewnianie ciągłej aktualności planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Podobnie jak sam plan, aktualizację zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Obowiązek zamieszczania planu postępowań nie jest jednak bezwzględny, albowiem jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona informacji niejawnych, informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień nie zamieszcza się.

Ponadto, o ile wskazani w art. 4 pkt 1 i 2 PZP Zamawiający są zobowiązani do sporządzania planu postępowań, to inni Zamawiający nie zostali pozbawieni takiej możliwości. Według własnego uznania również mogą taki plan tworzyć i go zamieszczać.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa