19.01.2021

Czy na gruncie nowej ustawy PZP można korzystać z podwykonawcy?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, niejednokrotnie Wykonawcy nie chcą lub nie mają wystarczających możliwości, aby samodzielnie wykonać całość zamówienia.

Obowiązująca do końca poprzedniego roku (31 grudnia 2020 r.) ustawa prawo zamówień publicznych przewidywała możliwość skorzystania przez Wykonawcę z podmiotu trzeciego – podwykonawcy – któremu zlecał on zrealizowanie części zamówienia. Czy takie lub podobne regulacje przewiduje nowe PZP?

Podwykonawca w nowym PZP

Zgodnie z art. 462 ust. 1 PZP Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Ponadto, Zamawiający może żądać, aby Wykonawca wskazał w składanej przez siebie ofercie te części zamówienia, które ma wykonać podwykonawca. Jeżeli podwykonawcy są znani Wykonawcy w momencie składania oferty, to Zamawiający może żądać podania ich nazw (ust. 2).

Zamówienia wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli zamówienia na roboty budowlane oraz usługi, mają być wykonywane „w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego”, żąda on, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca:

podał nazwy,

podał dane kontaktowe oraz

podał dane przedstawicieli

podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani.

Obowiązkiem Wykonawcy, jest ponadto zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zmianach wskazanych wyżej informacji, w tym także informowanie w powyższym zakresie o nowych podwykonawcach.

Co więcej, Zamawiający może żądać informacji o których mowa wyżej:

w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego,

dotyczących dalszych podwykonawców,

dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

Podsumowanie

Dzisiejszy artykuł prezentuje jedynie część przepisów dotyczących podwykonawców w nowym prawie zamówień publicznych.

Warto jeszcze raz wskazać, że powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (art. 462 ust. 8 PZP).

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z art. 121 PZP Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących:

zamówień na roboty budowlane lub usługi,

prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa