25.05.2021

Czy Zamawiający może wybrać ofertę, której termin związania upłynął?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W dokumentach zamówienia, do których zalicza się specyfikacja warunków zamówienia, Zamawiający określa, jak długi jest termin związania Wykonawcy ofertą złożoną przez niego w postępowaniu.

W modelowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania określonym w dokumentach zamówienia. Reguła ta została przez ustawodawcę wprowadzona wprost do art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Jak jednak ma zachować się Zamawiający, który planuje wybrać ofertę Wykonawcy, lecz termin związania ofertą już upłynął?

Na szczęście dla Zamawiających, ustawodawca rozwiązał tę kwestię w sposób – w mojej ocenie – bardzo rozsądny.

Mianowicie, zgodnie z art. 252 ust. 2 PZP, jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty. Termin na wyrażenie takiej zgody wyznacza Zamawiający.

Zwrócić należy uwagę, że przepis nie wskazuje wprost jaki termin ma Wykonawca na wyrażenie pisemnej zgody. Ustawa nie nakazuje nawet Zamawiającemu operowania w pewnych ramach. Co do wyboru terminu, przepis zdaje się więc dawać szerokie uprawnienia Zamawiającemu.

Co jednak w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza nie wyrazi zgody w wyznaczonym terminie?

Wybrana może zostać oferta, która nie jest najkorzystniejsza!

Jeżeli z różnych przyczyn okaże się, że wybrany Wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego oferty, Zamawiający ma obowiązek zwrócić się do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, o wyrażenie analogicznej zgody.

Powyższe będzie miało miejsce, jeżeli w postępowaniu nie zachodzą przesłanki do jego unieważnienia.

Podsumowanie

Dzisiejszy artykuł jest kolejnym z cyklu, w którym przybliżamy uczestnikom rynku zamówień publicznych instytucje i rozwiązania obowiązujące na podstawie nowej ustawy prawo zamówień publicznych.

Kancelaria Szołajski Legal Group aktywnie uczestniczy w rynku zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiających – przygotowując dokumentację postępowania jak i po stronie Wykonawców – reprezentując ich przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące postępowania, w którym uczestniczysz lub zamierzasz uczestniczyć, zapraszamy do kontaktu!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa