16.02.2021

Elektronizacja zamówień: 2 kwestie w temacie otwarcia ofert!

Nowe prawo zamówień publicznych wprowadza przepisy obejmujące elektronizację zamówień. Zmiany te wymuszają uregulowanie nowych obowiązków stron. W dzisiejszym artykule wytłumaczymy, co w przypadku awarii systemu w terminie przewidzianym na otwarcie ofert? Jakie informacje Zamawiający musi opublikować na stronie internetowej po otwarciu ofert Wykonawców? To dwie kluczowe informacje w temacie otwarcia ofert, które zainteresują każdego biorącego udział w postępowaniu o zamówienie publiczne!

Termin otwarcia ofert

Zasady procesu otwarcia ofert reguluje art. 222 PZP. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu otwarcie ofert następuje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po upływie terminu składania ofert. 

Zwracam uwagę, że Zamawiający jest ograniczony przez ustawę i do otwarcia ofert musi dojść najpóźniej następnego dnia po upływie terminu składania ofert.

Co ważne, jeżeli dojdzie do awarii systemu, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, uniemożliwiającej ich otwarcie w ustanowionym terminie, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

O dokonanej zmianie terminu Zamawiający zobowiązany jest poinformować na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Informacje na stronie www postępowania

Niezwłocznie po otwarciu ofert, obowiązkiem Zamawiającego jest udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o:

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że informacja Zamawiającego winna obejmować jedynie tych Wykonawców, których oferty zostały otwarte.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie później niż przed otwarciem ofert, na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podsumowanie

Analizując art. 222 p.z.p. należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wprowadzenie przepisów obejmujących elektronizację zamówień publicznych.

Zmiany te należy ocenić pozytywnie. Pozwolą one uniknąć wątpliwości w trudnych i niespodziewanych sytuacjach jak np. awaria systemu.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO