29.03.2021

Jak zastrzec informacje w nowym PZP?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zasada jawności postępowania należy do naczelnych zasad prawa zamówień publicznych. Nie dziwi zatem fakt, że tak w obowiązującej do 31 grudnia 2020 r., jak i w nowej ustawie prawo zamówień publicznych, znajdują się przepisy wprowadzające i regulujące tę zasadę. Co więcej, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, ustawa wskazuje sytuacje, w których zasada jawności postępowania doznaje ograniczenia.

Jawność postępowania została wskazana w prawie zamówień publicznych wprost. Stanowi o tym art. 18 ust. 1 PZP. Jednocześnie bardzo rygorystycznie została wprowadzona do ustawy możliwość ograniczenia jawności postępowania. Zgodnie z art. 18 ust. 2 PZP, Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu

Uprawnieniem Wykonawcy jest zastrzeżenie pewnych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, a wtedy Zamawiający nie może takich informacji ujawnić. Obowiązkiem Wykonawcy wynikającym z art. 18 ust. 3 PZP jest jednak, aby wraz z ich przekazaniem zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zasygnalizować należy, że nie jest wystarczające samo zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę. Aby móc ograniczyć zasadę jawności, Wykonawca musi wykazać, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jawność dokumentów Zamawiającego może być ograniczona

Ciekawym uprawnieniem nadanym Zamawiającym jest prawo do zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązek taki Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że jawność postępowania jest jedną z głównych zasad prawa zamówień publicznych. Jednocześnie jednak, Wykonawca może chronić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ograniczenie jawności postępowania jest sytuacją wyjątkową, i z tego powodu należy oczekiwać od Wykonawcy bardzo dobrej argumentacji przemawiającej za tym, że zastrzegane informacje stanowią rzeczywiście tajemnicę przedsiębiorstwa i podlegają utajnieniu.

Zastrzegając informacje warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą zachować tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób prawidłowy.

Kancelaria Szołajski Legal Group od wielu lat pomaga Wykonawcom chronić ich informacje. Jeżeli rozważasz zastrzeżenie informacji w postępowaniu, zachęcam do kontaktu!

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa