05.01.2021

Kiedy doradzenie Zamawiającemu spowoduje wykluczenie Wykonawcy?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W nowym prawie zamówień publicznych szczegółowo opisano w jakich okolicznościach dojdzie do wykluczenia Wykonawcy z postępowania za doradzanie Zamawiającemu. Ustawodawca potwierdził, że wykluczenie Wykonawcy stosowane jest tylko w ostateczności.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 6) nowej ustawy prawo zamówień publicznych z postępowania obligatoryjnie wyklucza się Wykonawcę jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej. Wykluczenia nie stosuje się, jeżeli zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób.

Analizując powyższy przepis warto zwrócić uwagę, że musi faktycznie dojść do zakłócenia konkurencji, aby Zamawiający musiał wykluczyć Wykonawcę. Ponadto, zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób, aniżeli przez wykluczenie.

Uznać zatem należy, że wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 6) jest ostatecznością i winno być stosowane wyjątkowo. Każdorazowo Zamawiający jest zobligowany ustalić, czy zakłócenia do jakiego doszło, nie można wyeliminować w inny – mniej dotkliwy dla Wykonawcy sposób.

Jak podkreśla Urząd Zamówień Publicznych doradztwo Zamawiającemu w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest równoznaczne z negatywnymi konsekwencjami dotyczącymi późniejszego ubiegania się Wykonawcy o uzyskanie tego zamówienia.

Wcześniejsze zaangażowanie Wykonawców w postępowanie

O udziale Wykonawców w postępowaniu stanowi także art. 85 ust. 1 nowej ustawy prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z jego treścią, jeżeli:

Wykonawca lub

podmiot, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej,

doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia, Zamawiający podejmuje odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności:

przekazuje pozostałym Wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem Wykonawcy lub tego podmiotu w przygotowanie postępowania, oraz

wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert.

Ponadto, w protokole postępowania Zamawiający wskazuje środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.

Podsumowanie

Sposób opisania regulacji omówionej w dzisiejszym artykule należy ocenić pozytywnie. Z punktu widzenia Wykonawców fakt, że istnieją mniej dotkliwe środki niż wykluczenie z postępowania w przypadku, gdy dojdzie do zakłócenia konkurencji są poprawne, uzasadnione i jako takie zasługują na aprobatę.

W kolejnych tygodniach będziemy przedstawiać inne zagadnienia dotyczące nowego prawa zamówień publicznych. Zachęcamy do lektury!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa