23.11.2020

Kwestia konfliktu interesów w nowym Prawie zamówień publicznych

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Jedną ze zmian, która zostanie wprowadzona wraz z wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych, jest zawężenie katalogu osób, które są wykluczone z udziału w postępowaniu ze względu na konflikt interesów. Mówi o tym art. 56 nowego PZP.

Kogo może dotyczyć wykluczenie?

Przepisy dotyczące konfliktu interesów odnoszą się do następujących osób zaangażowanych w udzielenie postępowania po stronie Zamawiającego: kierownika Zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz do innych osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Należy zwrócić uwagę, że obecna ustawa PZP przepisy o konflikcie interesów stosuje wobec osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 17 ust. 1 PZP).

Zmiany wprowadzone w nowej ustawie dotyczą zawężenia i doprecyzowania katalogu osób, które przebywają w innych relacjach z Wykonawcą, niż te szczegółowo omówione w ustawie (stosunek pracy, małżeński, pokrewieństwo itp.).

Do tej pory wykluczeniu podlegała każda osoba pozostająca z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób (art. 17 ust. 1 pkt 4) PZP). Obecnie katalog tych osób został zawężony o sytuacje, kiedy wątpliwość bezstronności wynika z bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania (art. 56 ust. 2 pkt 4) nowego PZP).

Dodatkowo zmienione zostały przepisy dotyczące osób, które zostały skazane za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Nowa ustawa pozwoli na udział takiej osoby w postępowaniu, jeśli nastąpiło zatarcie skazania (art. 56 ust. 3 pkt 3 nowego PZP).

Oświadczenie o istnieniu konfliktu interesów powinno być złożone niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jego zaistnieniu. Natomiast oświadczenie o braku istnienia takiego konfliktu nie później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia (art. 56 ust. 5 nowego PZP).

Podsumowanie

Nowa ustawa wprowadza zmiany dotyczące konfliktu interesów oparte na ochronie interesów ekonomicznych, finansowych i osobistych Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa