13.10.2020

Nowe prawo zamówień publicznych – wzmocniona pozycja podwykonawcy

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie już 1 stycznia 2021 r. Jest to największa zmiana w prawie zamówień publicznych, jaka miała miejsce do tej pory. Ustawa nie tylko utrzyma obecne, korzystne zapisy dotyczące podwykonawców, ale zapewni im dodatkową ochronę przy zawieraniu umowy z Wykonawcą.

Ustawa z 11 września 2019 r. wzmacnia pozycję podwykonawcy. Widać to już w samej definicji umowy o podwykonawstwo, z której wykreślono zapis dotyczący przedmiotu umowy. Wymogi nowej umowy ograniczone są tylko do formy pisemnej i odpłatnego charakteru (art. 7 ust.27 nowego PZP).

Największe wzmocnienie pozycji podwykonawcy, zwłaszcza w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, daje nowo wprowadzony zakaz redagowania postanowień umów o podwykonawstwo w sposób mniej korzystny niż postanowienia umów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Zakaz ten dotyczy kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia (art.464 nowego PZP).

Ponadto, w nowej ustawie pozostaną zapisy dotyczące korzystnego dla podwykonawców mechanizmu bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane (art.465 nowego PZP). Zgodnie z nimi, jeśli umowa o podwykonawstwo została zaakceptowana przez Zamawiającego, to ponosi on wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność względem wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

Wnioski

Już obecne prawo zamówień publicznych było nowelizowane w kierunku wzmocnienia pozycji Wykonawców i podwykonawców i ten sam trend utrzymuje się w nowej ustawie prawo zamówień publicznych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi