08.12.2020

Nowe PZP to nowe warunki udziału w postępowaniu!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający jest gospodarzem postępowania i dlatego ma prawo definiować treść SWZ wedle własnych potrzeb oraz oczekiwań. Jednym z elementów specyfikacji są warunki udziału w postępowaniu. Dzięki ich prawidłowemu sformułowaniu Zamawiający ma pewność, że wybrany Wykonawca będzie m.in. gwarantował określoną jakość świadczonych usług.

Ze względu na wagę warunków udziału w postępowaniu, w dzisiejszym artykule chciałbym wskazać zmiany, jakie w tym zakresie wprowadza nowa ustawa prawo zamówień publicznych – w szczególności zaś na jeden z nowych warunków przewidzianych przez ustawodawcę.

Zgodnie z art. 112 ust. 1 nowej ustawy PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Dodatkowo, ustawodawca w ust. 2 zawarł otwarty katalog i wskazał, że warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Ciekawym warunkiem, jaki Zamawiający może postawić Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, jest wymóg zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Jak należy rozumieć wymóg występowania w obrocie gospodarczym?

Z pomocą przychodzi Wykonawcom art. 113 nowej ustawy PZP wyjaśniający, że Zamawiający może wymagać, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnił, że warunek ten będzie pozwalał Zamawiającemu na weryfikację czy Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, np. ustalenie czy Wykonawca występujący jako spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego rejestru.

„Nie oznacza to jednak możliwości ograniczenia katalogu Wykonawców mogących ubiegać się o dane zamówienie tylko do podmiotów np. prowadzących działalność gospodarczą i w konsekwencji wyeliminowanie z danego postępowania Wykonawców – osób fizycznych, czy Wykonawców – jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Należy zwrócić uwagę, że weryfikacja może odnosić się wyłącznie do rejestrów, do których wpis jest obowiązkowy.”

Podsumowanie

Dzisiejszy artykuł jest kolejnym, w którym przybliżamy naszym czytelnikom nowości czekające na nich wraz z wejściem w życie nowej ustawy PZP.

Jeśli chcesz być na bieżąco z wszelkimi zmianami, jakie zamierza wprowadzić ustawodawca, zachęcamy do śledzenia newslettera Kancelarii.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa