06.12.2021

Podmiotowe środki dowodowe, czyli Wykonawca o sobie samym

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nowa ustawa PZP wprowadza rozróżnienie na podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe. Środki podmiotowe dotyczą Wykonawcy lub Podwykonawcy składającego ofertę, natomiast przedmiotowe – oferowanego przedmiotu zamówienia.

Znaczenie przedmiotowych środków dowodowych zostały już omówione we v-logu, który mogą Państwo obejrzeć tutaj. Z uwagi na znaczenie tego tematu dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, do zagadnienia na pewno powrócimy. Jednak w dzisiejszym artykule przybliżymy kwestię podmiotowych środków dowodowych.

Czym są podmiotowe środki dowodowe?

Podmiotowe środki dowodowe dotyczą faktów, które musi wykazać podmiot postępowania zamówieniowego, czyli Wykonawca – o sobie samym. Jak czytamy w art. 7 pkt 17 PZP, należą do nich dowody służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, wykazujące wypełnienie przez niego warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie kryteriów selekcji.

Poza przytoczony artykułem art. 7 pkt 17 PZP, podmiotowym środkom dowodowym poświęcony jest także cały oddział ustawy, rozpoczynający się od art. 124 i zamykający się na art. 128 PZP. To właśnie w wymienionych wyżej przepisach ustalono, że Wykonawca ma obowiązek złożenia wraz ofertą lub z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymagany prawem komplet dokumentów.

Obowiązkowe oświadczenie Wykonawcy

Niemal w każdym postępowaniu, Wykonawca musi załączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Z powyższego obowiązku Wykonawca jest zwolniony jedynie wtedy, gdy Zamawiający znajduje się już wcześniej w posiadaniu wspomnianego oświadczenia, a Wykonawca tę okoliczność wskaże oraz potwierdzi prawidłowość i aktualność oświadczenia.

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia lub gdy zachodzi podejrzenie, że może być ono nieaktualne, Zamawiający ma urzędowy obowiązek wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji o powyższe oświadczenie. Należy przy tym wyjaśnić, że opisywane oświadczenie składa się na standardowym urzędowym formularzu, którego formę ustalają przepisy prawa europejskiego.

Rodzaje podmiotowych środków dowodowych

Pozostałe rodzaje podmiotowych środków dowodowych są wymienione przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w treści rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020.2415).

Do zbioru tych środków należą m.in. zaświadczenia o niekaralności oraz dokumenty potwierdzające: uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie sytuacji ekonomicznej, finansowej lub zdolności technicznych.

Zamawiający może fakultatywnie wezwać do przedłożenia przytoczonych w treści rozporządzenia dokumentów, bowiem ich zakres jest ściśle powiązany z przedmiotem zamówienia i dla każdej sytuacji jest ustalany osobno.

Brak uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych

Co stanie się w przypadku, kiedy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wymaganych dokumentów? Zabraknie chociażby oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji czy innych wymaganych przez organ podmiotowych środków dowodowych. Brak dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Z tego powodu Zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie skompletowanie podmiotowych środków dowodowych.

Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera Wykonawców i Zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wątpliwości, co do treści SWZ lub złożonych przez Wykonawcę dokumentów, zapraszamy do kontaktu!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa