03.11.2021

Przedmiotowe środki dowodowe w PZP. Kiedy należy je złożyć?

Działając na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, Zamawiający może żądać od Wykonawców różnego rodzaju dowodów na potwierdzenie określonych okoliczności. Dowody te dotyczyć mogą podmiotu tj. osoby Wykonawcy (podmiotowe środki dowodowe) lub oferowanego przedmiotu (przedmiotowe środki dowodowe).

Zgodnie z przepisami PZP, jeżeli w prowadzonym postępowaniu Zamawiający zdecyduje się na żądanie od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych, to stosownie do treści art. 107 § 1 PZP, Wykonawcy składają takie dowody wraz z ofertą. Oznacza to, że obowiązek złożenia przedmiotowego środka dowodowego dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Jak podkreśla się w doktrynie, nowością względem do niedawna obowiązującej ustawy oraz ciekawym uprawnieniem Zamawiającego jest możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach postępowania, obowiązku wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w wyznaczonym terminie. Jeżeli zatem Zamawiający nie zastrzeże takiego obowiązku, uzupełnienie przedmiotowego środka dowodowego może zostać uznane za nieskuteczne.

Dodatkowo, zgodnie z art. 107 ust. 4 PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Należy jednak pamiętać, że wyjaśnienia nie mogą służyć uzupełnieniu złożonego wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego i być traktowane jako próba obejścia zakazu wynikającego z art. 107 ust. 2 PZP.

Skutkiem braku złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jest obowiązek odrzucenia takiej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) PZP, jako że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Podsumowanie

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. nowe PZP przyznało Zamawiającym bardzo ciekawe uprawnienie tj. możliwość decydowania o tym, czy składane przez Wykonawców przedmiotowe środki dowodowe będą mogły być uzupełniane. Wpisuje się to w od dawna utrwalone stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera Wykonawców w analizie specyfikacji warunków zamówienia oraz dokumentacji postępowania i pomaga przygotowywać oferty na potrzeby konkretnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się artykułem