05.05.2021

Zakazane postanowienia umowy z Wykonawcą w nowym PZP

Spośród wielu przepisów prawa zamówień publicznych regulujących zasady sporządzania umów w sprawie zamówienia, ustawodawca zawarł także te, które wprost wskazują, jakie postanowienia nie mogą znaleźć się w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Konieczne elementy umowy wskazuje art. 436 PZP. Ten przepis jest punktem wyjścia do stworzenia każdej umowy zawieranej na gruncie prawa zamówień publicznych. Zgodnie z nim, umowa powinna w szczególności zawierać informacje dotyczące:

  • terminu realizacji zamówienia lub każdego z poszczególnych etapów,
  • warunków zapłaty wynagrodzenia oraz co ciekawe
  • łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.

Dodatkowe wymogi tworzenia umów są regulowane w oddzielnych przepisach, są również bardziej precyzyjne. Warto wskazać chociażby art. 473 PZP, który doprecyzowuje dodatkowe postanowienia umowy, której przedmiotem są roboty budowlane.

Co jest zakazane w umowie?

Niedozwolone postanowienia umowy tzn. klauzule abuzywne, to wprowadzone do umowy postanowienia, które w stosunku do przedmiotu zamówienia w sposób wysoce nieproporcjonalny kształtują obowiązki nałożone przez Zamawiającego na Wykonawcę.

Zamknięty katalog postanowień niedozwolonych zawiera art. 433 PZP. Jak czytamy, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać:

  • odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia,
  • naliczania kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem,
  • odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
  • możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Przytoczony katalog, w sposób zdecydowany ma chronić Wykonawców przed Zamawiającymi, którzy planowaliby wykorzystać swoją pozycję w postępowaniu w celu jak największego przerzucenia odpowiedzialności na Wykonawcę.

Podsumowanie

Temat dzisiejszego artykułu jest z punktu widzenia Wykonawców niezwykle istotny. Zawarcie umowy, co do zasady stanowi zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia i jest jego zwieńczeniem.

Od chwili podpisania umowy postanowienia w niej zawarte wiążą strony. Warto zatem, aby Wykonawca jeszcze na etapie postępowania należycie przeanalizował postanowienia umowy i w odpowiednim momencie wyjaśnił je z Zamawiającym. Takie postępowanie uchroni Wykonawcę przed podpisaniem umowy dla niego niekorzystnej.

Chcąc mieć pewność, że postanowienia umowy są uczciwe i opłacalne warto skorzystać z pomocy ekspertów z zakresu zamówień publicznych. Kancelaria Szołajski Legal Group od kilkunastu lat wspiera Wykonawców w kontaktach z Zamawiającymi. Nasi prawnicy dbają o to, aby interesy Wykonawców były należycie chronione!

Podziel się artykułem