12.10.2021

Zamawiający może wymagać od konsorcjum więcej niż od Wykonawcy!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nowe prawo zamówień publicznych daje Zamawiającym uprawnienie do stawiania wyższych wymagań Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia (tj. w formie konsorcjum), niż Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego samodzielnie.

Prawo takie zostało wprowadzone do nowej ustawy prawo zamówień publicznych w art. 117 § 1. Przepis ten wskazuje, że Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo czynność Zamawiającego winna być uzasadniona charakterem zamówienia i być proporcjonalna.

Prawo to zatem nie przysługuje Zamawiającym w każdym postępowaniu i nie może być stosowane automatycznie. Nie wolno bowiem zapominać, że celem zawiązywania przez podmioty konsorcjum, jest brak możliwości samodzielnego spełnienia stawianych przez Zamawiającego w postępowaniu wymagań. Dopuszczalność sumowania potencjałów Wykonawców jest w tym przypadku zasadą, a nie odstępstwem od niej.

Wymóg posiadania uprawnień, doświadczenia oraz kwalifikacji

Nie tylko kwestia obiektywnie uzasadnionego charakterem zamówienia i proporcjonalności wymogu stawianemu konsorcjum, umożliwia Zamawiającemu postawienie takiego wymogu. Ograniczenia tego uprawnienia wskazane są w ust. 2 i 3 przywołanego art. 117 PZP.

Stanowią one, że:

  • ust. 2: Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
  • ust. 3: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Zamawiający zatem nie mogą wymagać od wszystkich Wykonawców w konsorcjum chociażby prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podsumowanie

Rozwiązanie zaproponowane przez ustawodawcę w art. 117 PZP jest ciekawym uprawnieniem danym Zamawiającym. Dobrze jednak, że jego stosowanie zostało dość restrykcyjnie ograniczone.

Należy bowiem bezwzględnie opowiedzieć się za traktowaniem konsorcjum jak pojedynczego Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa