23.11.2021

Zasady udostępnia dokumentów postępowania

Jak czytamy w art. 18 ust. 2 PZP, zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może być ograniczona tylko w wyjątkowych sytuacjach, które zostały określone w ustawie.

 Zasada jawności wyraża się m.in. przez to, że jawny i udostępniany na wniosek jest protokół postępowania (art. 74 ust. 1 PZP). Ważne jest jednak, że załączniki do protokołu postępowania Zamawiający może udostępnić dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania.

Kiedy można udostępnić dokumentację postępowania?

Nowością w nowym prawie zamówień publicznych jest, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. Termin ten uznać należy za wiążący i w pewien sposób dyscyplinujący Zamawiającego do wywiązywania się z jego ustawowych obowiązków.

Warto przypomnieć, że do załączników do protokołu postępowania, zalicza się zgodnie z art. 73 ust. 1 PZP m.in.:

  • oferty,
  • opinie biegłych,
  • oświadczenia,
  • informacje z zebrania z Wykonawcami,
  • zawiadomienia,
  • wnioski.

Z kolei zaś wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków.

Zaznaczyć przy tym należy, że Zamawiający ma zakaz – i jest to zakaz wynikający wprost z ustawy – udostępniania informacji mających charakter poufny, w tym informacji przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu.

Podsumowanie

Zamawiający jest zobowiązany treścią wniosku Wykonawcy lub osoby trzeciej i nie powinien wychodzić poza wnioskowane przez podmiot dokumenty. Jednak prawo nie określa maksymalnej liczby wniosków, jakie jeden podmiot może złożyć w ramach jednego postępowania.

Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera Wykonawców w pozyskiwaniu dokumentów postępowania, które mogą zostać wykorzystane m.in. przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu ze środków ochrony prawnej. Zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem