15.03.2021

Zasady zwrotu wadium w nowym PZP

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

To kolejny artykuł, w którym analizujemy przepisy nowej ustawy prawo zamówień publicznych. Dzisiaj podejmę temat zasad zwrotu i zatrzymania wadium

Sytuacje, w których Zamawiający jest zobowiązany dokonać zwrotu wadium Wykonawcy opisuje art. 98 PZP. Co ważne, zwrot ma nastąpić niezwłocznie. W przeciwieństwie do starej ustawy (obowiązującej do 31 grudnia 2020 r.), nowe przepisy zawierają doprecyzowanie terminu zwrotu, na który Zamawiający ma tylko 7 dni!

Kiedy Zamawiający musi zwrócić wadium?

Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium Wykonawcy w następujących okolicznościach:

upływu terminu związania ofertą,

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

oferta Wykonawcy została odrzucona,

oferta Wykonawcy nie została wybrana jako najkorzystniejsza,

po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Przypominam raz jeszcze, że nowa ustawa wskazuje termin na zwrot wadium, który wynosi 7 dni!

Skutki dla Wykonawcy złożenia wniosku o zwrot wadium

Zgodnie z art. 98 ust. 3 PZP złożenie wniosku o zwrot wadium na podstawie art. 98 ust. 2 PZP ma ten skutek, że:

- następuje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą oraz

- Wykonawca traci prawo korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP.

Podsumowanie

Warto uważnie śledzić zmiany jakie wprowadziła do zamówień publicznych nowa ustawa. Nie należy zakładać, że w nowym PZP zmieniły się jedynie numery artykułów, a treścią przepisy odpowiadają przepisom starej ustawy.

Na każdym etapie postępowania niezbędne wydaje się być merytoryczne wsparcie prawne pozwalające uniknąć pomyłek, które mogą być bardzo dotkliwymi dla Wykonawców.

Kancelaria Szołajski Legal Group od lat doradza zarówno Wykonawcom jak i Zamawiającym w interpretowaniu przepisów i zawiłości prawa zamówień publicznych! 

Zapraszamy do lektury pozostałych artykułów dotyczących nowego PZP! Warto przeczytać chociażby artykuł dotyczący planu zamówień, który znajduje się tutaj

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa