14.07.2021

Znaczenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu

Znaczenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna się wszczęciem przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 PZP Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie:

  • ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego,
  • zaproszenia do negocjacji, w przypadku trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

Dopiero publikacja ogłoszenia wywołuje skutki prawne

W wyroku z 12 lutego 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza analizowała przepisy nowej ustawy PZP, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Wyrok dotyczył rozróżnienia czynności przekazania ogłoszenia do publikacji od faktycznego opublikowania ogłoszenia.

W pierwszej kolejności Izba przypomniała, że publikacja ogłoszenia o zamówieniu jest czynnością wywołującą skutki prawne. Publikacja ogłoszenia jest bowiem momentem, w którym Zamawiający uzewnętrznia swoją wolę do zastosowania ustawy PZP w celu udzielenia zamówienia.

„W momencie publikacji ogłoszenia Zamawiający po raz pierwszy daje wyraz woli udzielenia zamówienia na określonych warunkach, prezentując swoje wymagania dla doświadczenia i innych warunków podmiotowych, które spełnić mają Wykonawcy, a także prezentuje na jakich warunkach kontraktowych zamierza udzielić zamówienia.” (KIO 185/21)

W efekcie stwierdzić należy, że dopiero w momencie publikacji ogłoszenia Wykonawcy są w stanie oficjalnie zapoznać się z warunkami zamówienia prowadzonego przez Zamawiającego.

Dlatego też – jak uznała Izba – zachowaniu zasady przejrzystości służy czynność publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. umieszczenia w publikatorze. Samo bowiem przekazanie ogłoszenia do publikacji jest czynnością faktyczną, która nie powoduje powstania stosunku prawnego. Jej celem nie jest bowiem wywołanie bezpośrednio określonego skutku prawnego.

Podsumowanie

Reasumując należy podkreślić, że pomiędzy przekazaniem ogłoszenia do publikacji na gruncie art. 130 ust. 1 ustawy PZP a publikacją ogłoszenia istnieją zasadnicze różnice.

Jak bowiem wskazała Izba, czynność przekazania ogłoszenia do publikacji nie rodzi nowego stanu prawnego, nie identyfikuje jeszcze woli Zamawiającego. Dopiero opublikowanie prawidłowo przekazanego ogłoszenia tworzy nowy stan prawny, którego skutkiem może być udzielenie zamówienia, względnie unieważnienie postępowania, przy wystąpieniu określonych ściśle przesłanek.

Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera zarówno Wykonawców jak i Zamawiających na każdym etapie postępowania. Z jednej strony pomaga Wykonawcom analizować dokumenty postępowania, z drugiej zaś, wspólnie z Zamawiającymi przygotowuje dokumentację do planowanych, przyszłych postępowań.

Dlatego też, w przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO