31.01.2018

Aktualność uzupełnianych lub poprawianych przez Wykonawcę dokumentów

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty te Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Jeśli jednak Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub są one np. błędne lub niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Obowiązek ten wynika z art. 26 ust. 3 PZP.

W orzeczeniu z 14 listopada 2017 r. (KIO 2218/17), Izba odniosła się do aktualności uzupełnianych lub poprawianych przez Wykonawcę dokumentów.

KIO wprost wskazała, że przepis art. 26 ust. 3 PZP w ogóle nie odnosi się do aktualności składanych dokumentów.

„Przyjąć jednak należy, że składane dokumenty powinny być aktualne na dzień ich faktycznego złożenia.” (KIO 2218/17)

Powyższe, Izba wywnioskowała m.in. z art. 26 ust. 2f PZP, „gdzie wprost wskazano, że Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia aktualnych dokumentów, jeżeli złożone uprzednio są już nieaktualne”.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa