21.12.2020

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość podpisywania dokumentów składanych w toku postępowania w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W wyroku z 20 października 2020 r., KIO rozstrzygnęła co w sytuacji, kiedy nie można określić czasu złożenia takiego podpisu.

Krajowa Izba Odwoławcza pochyliła się nad sprawą, w której część złożonych przez Wykonawcę dokumentów, w toku wyjaśniania oferty zostało podpisanych podpisem elektronicznym. Dokumenty te zostały przedłożone Zamawiającemu po wygaśnięciu certyfikatu, który upoważniał do podpisywania dokumentów. W takiej sytuacji powstał problem sprawdzenia, czy złożony podpis był podpisem kwalifikowanym.

Zdaniem KIO, podpis elektroniczny powinien mieć możliwość jego sprawdzenia. Jednakże, niezasadnym jest piętrzenie wokół podpisu elektronicznego wymagań przewyższających wymagania, co do podpisów składanych własnoręcznie. Niezasadne jest twierdzenie, że certyfikat stanowiący o ważności podpisu w chwili jego składania, musi być cały czas ważny.

W wyroku KIO 2505/20 Izba wskazała, że omawiany certyfikat ma na celu kwalifikację złożonego podpisu w momencie jego składania. Nie ma więc obowiązku, aby do weryfikacji kwalifikacji podpisu przedłożyć ważny certyfikat. Wystarczy wykazać, że podpis, który jest opatrzony dokładną datą jego złożenia, został złożony przed datą wygaśnięcia certyfikatu (która jest również datą jednoznacznie wskazaną).

Inna interpretacja tej kwestii skutkowałaby sytuacją, że często byłoby niemożliwe wykazanie prawidłowości wykonania robót przez Wykonawcę. Trudno bowiem oczekiwać, aby w tak odległym okresie czasu nadal był ważny certyfikat do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podsumowanie

Dokumenty składane przez Wykonawcę mogą być poświadczone podpisem elektronicznym. W momencie składania podpisu bezwzględnie musi być ważny certyfikat ten podpis kwalifikujący.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa