15.02.2021

Brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego a wykluczenie Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Na gruncie poprzedniej ustawy prawo zamówień publicznych, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) był dokumentem załączanym przez Wykonawców do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie to miało być aktualne na dzień składania oferty lub wniosku.

Z uwagi na fakt, że toczą się jeszcze postępowania, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, warto przytoczyć wyrok, jaki Krajowa Izba Odwoławcza wydała 2 grudnia 2020 r. (sygn. akt KIO 2820/20).

W orzeczeniu tym, Izba oceniała obowiązującą w postępowaniach wszczętych do 31 grudnia 2020 r. procedurę uzupełniania przez Wykonawcę dokumentów.

Charakter dokumentu JEDZ

Jak słusznie ustaliła Krajowa Izba Odwoławcza głównym zadaniem jakie spełnia JEDZ jest potwierdzenie wstępne, że składający ten dokument Wykonawca:

nie podlega wykluczeniu,

spełnia warunki udziału w postępowaniu,

spełnia kryteria kwalifikacji.

Co spowoduje brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego?

W wydanym wyroku KIO orzekła, że sam brak wskazania w JEDZ części zamówienia, w którym Wykonawca będzie korzystał z podmiotu trzeciego nie może stanowić podstawy do jego wykluczenia.

„W umowach o dostawy często nie występuje element podwykonawstwa, ale występuje sytuacja, że Wykonawca będzie się posiłkował przy wykonaniu zamówienia doświadczeniem i wiedzą podmiotu trzeciego.” (KIO 2820/20)

Co powinien zrobić Zamawiający?

Wykluczenie Wykonawcy w sytuacji opisanej powyżej byłoby działaniem nie dość, że nadmiernym i nieuzasadnionym to niezgodnym z prawem.

Jak bowiem stanowi art. 26 ust. 3 PZP (z 2004 r.), jeżeli:

Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,

Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Podsumowanie

Z wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku, wyłania się zatem jednoznaczny wniosek: JEDZ podlega uzupełnieniu. Informacje, których Wykonawca nie zawarł w składanym oświadczeniu, mogą być przez niego wskazane później. Brak ten nie może skutkować jego wykluczeniem z postępowania.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa