07.11.2018

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Prawem Zamawiającego wynikającym z ustawy o zamówieniach publicznych jest udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Ważne, aby uprzednio wystąpiła jedna z przesłanek wymienionych wyraźnie w art. 67 ust. 1 PZP.

Jedną z tych okoliczności jest przypadek, w którym dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn:

  • technicznych o obiektywnym charakterze,
  • związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Istotne i wymagane jest ustalenie przez Zamawiającego, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Ciekawą i wartą przywołania uchwałę w zakresie udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki podjęła Krajowa Izba Odwoławcza 24 kwietnia 2018 r.

W sprawie o sygn. akt KIO/KD 14/18 Izba uznała, że zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki powinno służyć wyłącznie do przeciwdziałania lub do usunięcia skutków nieprzewidywalnej sytuacji.

Kluczowa teza Izby stanowi natomiast, że przywołana nieprzewidywalna sytuacja nie może być zawiniona przez Zamawiającego oraz, że Zamawiający nie mógł jej przeciwdziałać.

Dodatkowo zaistnienie przedmiotowej sytuacji musi spowodować konieczność natychmiastowego wykonania określonego zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO