18.10.2021

Certyfikat a oświadczenie producenta. Czy równoważne?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający może żądać od Wykonawcy okazania mu certyfikatów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi są zgodne z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 7 września 2021 r. (KIO 1973/21) wypowiedziała się, czy taki certyfikat może być zastąpiony przez oświadczenie producenta, a jeżeli tak, to w jakim zakresie.

Przede wszystkim Izba wskazała na art. 105 ust. 4 PZP zgodnie z którym, Zamawiający akceptuje złożone przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentację techniczną producenta. Warunek stanowi tutaj brak dostępu Wykonawcy do wymaganych przedmiotowych środków dowodowych oraz brak możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie. Jak jednak stwierdziła KIO, złożonego oświadczenia producenta nie można uznać za dokument równoważny certyfikatowi.

Dokumenty w językach obcych tylko wraz z tłumaczeniem

Inną, rozważaną przez Izbę kwestią było pytanie, czy oświadczenie producenta może zastąpić tłumaczenie certyfikatu. Dotyczy to sytuacji, kiedy posiadany przez Wykonawcę certyfikat jest sporządzony w języku obcym i Wykonawca jego treść chce potwierdzić oświadczeniem producenta o spełnianiu wymagań.

Powołując się na rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego KIO stwierdziła, że środek dowodowy sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Stanowią one nierozerwalną całość.

W efekcie, aby Zamawiający mógł dokonać oceny spełniania przez Wykonawcę określonych wymogów, niezbędne jest przekazanie przez Wykonawcę tłumaczenia środka dowodowego. Brak złożenia tłumaczenia jest traktowany tak, jakby Wykonawca nie złożył przedmiotowego środka dowodowego a jego oferta jak niezgodna z warunkami zamówienia.

Dokumenty w języku używanym w handlu międzynarodowym

Na koniec warto wskazać, że zgodnie z art. 20 ust. 3 PZP w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić dokumenty w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. Jest to jednak odstępstwo od ogólnej zasady tłumaczenia dokumentów.

Podsumowanie

Oświadczenie producenta nie jest równoważne z certyfikatem.

Środek dowodowy sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokument dowodowy w języku obcym i tłumaczenie stanowią nierozerwalną całość.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa