22.02.2021

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawca ponosi konsekwencje, jeśli nie złoży wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego. Późniejsze wyjaśnianie oferty w postępowaniu odwoławczym jest spóźnione i nie może prowadzić do podważenia czynności Zamawiającego - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 stycznia 2021 r.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych z 2004 r., po wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, Zamawiający ma prawo do odrzucenia takiej oferty, jeżeli wyjaśnienia nie zostały złożone lub zostały złożone w sposób, który w pełni nie rozwiewa wątpliwości Zamawiającego.

W wyroku o sygn. akt KIO 2581/20 Izba rozstrzygała w kwestii wyjaśnień składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z orzeczeniem KIO, jeśli w wezwaniu wysłanym przez Zamawiającego zakreślił on realny termin na odpowiedź, a wezwanie zostało wysłane prawidłowo, Wykonawca nie może uchylić się od konsekwencji niezłożenia wyjaśnień. W takiej sytuacji, późniejsze wyjaśnianie oferty w postępowaniu odwoławczym jest spóźnione i nie może prowadzić do podważenia czynności Zamawiającego. 

Izba podkreśliła, że skutkiem niezastosowania się przez Wykonawcę do wezwania Zamawiającego z art. 87 ust. 1 PZP jest przyjęcie ryzyka, że Zamawiający wyciągnie określone skutki prawne wobec Wykonawcy na podstawie treści jego oferty, która może być źle rozumiana.

Inaczej mówiąc, poprzez brak złożenia wyjaśnień do oferty Wykonawca ryzykuje, że Zamawiający potraktuje ofertę jako niejednoznaczną, niepewną lub zrozumie jej zapisy w taki sposób, że Wykonawca zostanie przez niego wykluczony z postępowania.

Takie postanowienia ustawy, mają na celu gwarancję zasady przejrzystości postępowania. Wykonawcy mają być w stanie ustalić, czy czynności podejmowane przez Zamawiającego są zgodne z zasadami ustawy i czy biorą udział w postępowaniu na równych warunkach.

Wnioski

Niezłożenie przez Wykonawcę wyjaśnień naraża go na odrzucenie jego oferty i realnie zamyka mu drogę odwołania się od decyzji Zamawiającego.

Wezwanie Zamawiającego musi być wysłane prawidłowo oraz wyznaczać realny termin na odpowiedź.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa