22.02.2021

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?

Wykonawca ponosi konsekwencje, jeśli nie złoży wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego. Późniejsze wyjaśnianie oferty w postępowaniu odwoławczym jest spóźnione i nie może prowadzić do podważenia czynności Zamawiającego - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 stycznia 2021 r.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych z 2004 r., po wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, Zamawiający ma prawo do odrzucenia takiej oferty, jeżeli wyjaśnienia nie zostały złożone lub zostały złożone w sposób, który w pełni nie rozwiewa wątpliwości Zamawiającego.

W wyroku o sygn. akt KIO 2581/20 Izba rozstrzygała w kwestii wyjaśnień składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z orzeczeniem KIO, jeśli w wezwaniu wysłanym przez Zamawiającego zakreślił on realny termin na odpowiedź, a wezwanie zostało wysłane prawidłowo, Wykonawca nie może uchylić się od konsekwencji niezłożenia wyjaśnień. W takiej sytuacji, późniejsze wyjaśnianie oferty w postępowaniu odwoławczym jest spóźnione i nie może prowadzić do podważenia czynności Zamawiającego. 

Izba podkreśliła, że skutkiem niezastosowania się przez Wykonawcę do wezwania Zamawiającego z art. 87 ust. 1 PZP jest przyjęcie ryzyka, że Zamawiający wyciągnie określone skutki prawne wobec Wykonawcy na podstawie treści jego oferty, która może być źle rozumiana.

Inaczej mówiąc, poprzez brak złożenia wyjaśnień do oferty Wykonawca ryzykuje, że Zamawiający potraktuje ofertę jako niejednoznaczną, niepewną lub zrozumie jej zapisy w taki sposób, że Wykonawca zostanie przez niego wykluczony z postępowania.

Takie postanowienia ustawy, mają na celu gwarancję zasady przejrzystości postępowania. Wykonawcy mają być w stanie ustalić, czy czynności podejmowane przez Zamawiającego są zgodne z zasadami ustawy i czy biorą udział w postępowaniu na równych warunkach.

Wnioski

Niezłożenie przez Wykonawcę wyjaśnień naraża go na odrzucenie jego oferty i realnie zamyka mu drogę odwołania się od decyzji Zamawiającego.

Wezwanie Zamawiającego musi być wysłane prawidłowo oraz wyznaczać realny termin na odpowiedź.

Podziel się artykułem