11.12.2019

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Dzieje się tak w sytuacjach, kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, odnosząc się do kwestii zaoferowanych przez Wykonawcę cen  w zakresie kosztów pracy, należy brać pod uwagę nie tyle stawkę roboczogodziny, co rzeczywiste koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę. Dopiero w ten sposób Zamawiający powinien dokonywać oceny realności i rentowności ceny ofertowej.

W wyroku z 19 września 2019 r. (KIO 1726/19) Izba stanęła na stanowisku, że to rzeczywiste koszty pracy powinny podlegać badaniu i ocenie pod kątem spełnienia warunku z art. 90 ust. 1 pkt 1 PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi