16.03.2021

Czy brak pełnomocnictwa unieważnia ofertę?

W trakcie samego postępowania o udzielenie zamówienia, jak i na późniejszych jego etapach, Wykonawcy posługują się pełnomocnikami. Często ciąg pełnomocnictw jest długi, a wystarczy jedno źle podpisane pełnomocnictwo, aby oferta stała się nieważna. Nie jest to jednak skutek bezwzględny!

Zamawiający wezwie do uzupełnienia braków

W wyroku z 26 stycznia 2021 r. (KIO 3466/20) Krajowa Izba Odwoławcza rozważała przypadek postępowania w trybie przetargu ograniczonego, w którym doszło do podpisania oferty przez niewłaściwie umocowanego pełnomocnika.

Zgodnie z art. 25a PZP pełnomocnictwo wchodzi w skład oferty składanej przez Wykonawcę. W przypadku braków formalnych lub braku stosownych pełnomocnictw Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Dopiero nieuzupełnienie braków powoduje odrzucenie oferty.

10-dni na zgłoszenie Odwołania

Specyfika postępowania w trybie przetargu ograniczonego polega na tym, że jest to postępowanie dwuetapowe. Pierwszy etap polega na złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego tego wniosku, Wykonawca przedkłada swoją ofertę.

W momencie dopuszczenia do postępowania, pozostali Wykonawcy mają prawo ubiegać się o wydanie kopii wniosku Wykonawcy, który dołączył do udziału w postępowaniu. Jest to niezwykle istotne! To właśnie od tego momentu zaczyna biec 10-dniowy termin na zgłoszenie przez pozostałych Wykonawców Odwołania ze względu na braki formalne wybranej oferty. Zdaniem KIO, powoływanie się na brak pełnomocnictwa w postępowaniu odwoławczym, dopiero po ostatecznym wyborze Wykonawcy, będzie zarzutem spóźnionym.

Wnioski

Brak właściwego umocowania może prowadzić do odrzucenia oferty.

W przypadku postępowania dwuetapowego zarzuty braków formalnych, co do pełnomocnictwa należy podnieść w Odwołaniu w ciągu 10 dni od zakończenia pierwszego etapu.

Podziel się artykułem