03.07.2018

Czy dopuszczalne jest kilkukrotne wzywanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się Zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą jego wątpliwości, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów (art. 90 PZP).

Czy jednak dopuszczalne jest kilkukrotne wzywanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień? Wyraźną odpowiedź na to pytanie dała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 27 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 266/2018).

Wyjaśnienia uzupełniające nie zawsze zgodne z prawem

KIO zwróciła uwagę, że żądanie ponownych wyjaśnień dotyczących podejrzenia rażąco niskiej ceny od tego samego Wykonawcy nie może prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Takie żądanie jest dopuszczalne, jeśli wyjaśnienia Wykonawcy złożone na wcześniejsze wezwanie Zamawiającego budzą określone wątpliwości i wymagają doprecyzowania – oceniła Izba.

„Z pewnością ponowne żądanie wyjaśnień nie może prowadzić do złożenia zupełnie nowych wyjaśnień, czy też prowadzenia procedury wyjaśnień do czasu pełnego usprawiedliwienia przez Wykonawcę swojej wyceny ofertowej.” (KIO 266/2018)

Jak wskazała KIO, ponowne żądanie przez Zamawiającego wyjaśnień od Wykonawcy musi być uzasadnione i wynikać z wyjaśnień i/lub dowodów, które Wykonawca złożył w odpowiedzi na wcześniejsze wezwanie.

„Zamawiający nie jest zobowiązany ponownie wzywać Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeżeli Wykonawca nie rozwiał jego wątpliwości co do podejrzenia rażąco niskiej ceny i nie przedstawił na potwierdzenie powyższego stosownych dowodów.” (KIO 266/2018)

Pamiętać bowiem należy, że zgodnie z art. 90 ust. 2 PZP obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

Podsumowanie

Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego wezwania Wykonawcy do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień, zależy w sporej mierze od przekonania samego Zamawiającego. Co jednak ważne, powinno ono wynikać z określonych okoliczności o charakterze obiektywnym.

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa