22.11.2017

Czy od konsorcjum Zamawiający może wymagać więcej niż określił w SIWZ?

Zgodnie z prawem zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. O ile warunki te zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Zamawiający jest zobowiązany do określenia warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz w sposób umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 31 sierpnia 2017 r. (KIO 1731/17) przypomniała, że zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencjirówne traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Izba w ślad za innym orzeczeniem KIO zwróciła uwagę, że SIWZ określa granice, w jakich może poruszać się Zamawiający dokonując oceny złożonych ofert.

KIO wskazała, że Zamawiający nie może dowolnie oceniać ofert, ale jedynie w oparciu o sformułowane przez niego wymagania określone w SIWZ, „co służy realizacji zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 PZP”.

Niedopuszczalne na etapie oceny ofert byłoby stawianie dodatkowych wymagań pierwotnie nie wyrażonych w SIWZ – wobec zbiorowego Wykonawcy o charakterze konsorcjum.” (KIO 1731/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO