19.10.2016

Czy oferta z ceną „0 zł” za jeden z elementów zamówienia podlega odrzuceniu?

Wycena jednego z elementów przedmiotu zamówienia na kwotę 0 zł nie stanowi o sprzeczności oferty z ustawą PZP. Nie można zatem odrzucić oferty takiego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 PZP.

W wyroku z 8 lipca 2016 r. (KIO 1111/16) Krajowa Izba Odwoławcza zwraca uwagę, że brak jest prawnych przeszkód, aby Wykonawca przygotowując ofertę wycenił jakiś element na kwotę 0 zł. To cena za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia decyduje o odpłatności świadczenia.

„Przepisy PZP nie zabraniają stosowania ceny „0 zł”, a pojęcie ceny zdefiniowane w art. 2 pkt 1 PZP należy rozumieć jako cenę oferty jako całości.”

Zatem: cena dotyczy wyłącznie wartości całej oferty, a wycenienie jednego składnika przedmiotu zamówienia na 0 zł jest możliwe!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO