20.12.2021

Czy strona internetowa może być przedmiotowym środkiem dowodowym?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawca musi udowodnić, że przedstawiona przez niego oferta spełnia wymagania SWZ. Zamawiający weryfikuje złożoną ofertę na podstawie przedmiotowych środków dowodowych np. oznakowań, certyfikatów czy dokumentów. W wyroku KIO 1698/21 z 6 sierpnia 2021 r. Izba odpowiedziała na pytanie, czy przedmiotowym środkiem dowodowym może być strona internetowa.

 

Jak potwierdzić zgodność oferty?

 

Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, przedmiotowe środki dowodowe mają potwierdzać zgodność oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert czy wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Mogą one przybrać postać oznakowań (etykiet), certyfikatów, dokumentów, bądź też innych środków.

 

Jak wskazała KIO, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowe środki dowodowe pełnią dwie role. Po pierwsze, służą ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia. Stanowią zatem podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty. Po drugie, potwierdzają zgodność oferty z kryteriami jej oceny.

 

Podpisany dokument ma większą wartość

 

Biorąc pod uwagę cechy i funkcje oraz uznając, że stanowią one katalog otwarty, KIO zaliczyła stronę internetową do przedmiotowych środków dowodowych. Izba zaznaczyła zarazem, że to od Zamawiającego zależy, jaki przedmiotowy środek dowodowy przewidzi i określi w postępowaniu w celu oceny zgodności przedmiotu zamówienia z jego wymaganiami.

 

W tym miejscu jednak Izba wskazała pewną różnice, która odróżnia stronę internetową od pozostałych środków dowodowych. Zgodnie z przepisami PZP, obowiązkiem Zamawiającego jest zaakceptowanie równoważnych przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez niego wymagania.

 

Zauważyć należy, że pojęcie „równoważne” oznacza mający równą wartość, równe znaczenie z czymś. W opinii Izby, wartości dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub notariusza potwierdzającego istnienie określonych funkcjonalności oferowanego sprzętu, za które podmiot ten przyjmuje odpowiedzialność, nie można uznać za równoważne z informacjami widniejącymi na stronie internetowej.

 

Wynika to z faktu, że przydzielając punkty w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, Zamawiający musi mieć całkowitą pewność co do prawdziwości i rzetelności informacji, na podstawie której punkty te są przydzielane. Ma to związek z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

 

Podsumowanie

 

Przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Strona internetowa może być uznana za przedmiotowy środek dowodowy. Nie w każdym jednak przypadku strona internetowa zostanie uznana za równoważny środek dowodowy.

 

Więcej informacji dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego znajdziesz na kio24.org. Jeśli potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie, skontaktuj się z nami. Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera Wykonawców i Zamawiających na każdym etapie zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa