01.04.2020

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?

Jak stanowią przepisy prawa zamówień publicznych, prawem Wykonawcy jest zwrócenie się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 31 grudnia 2019 r. oceniła, że żaden artykuł PZP nie zakazuje składania wniosku o wyjaśnienie, po upływie połowy terminu składania ofert. Skutek jest jednak taki, że Zamawiający nie będzie zobowiązany wyjaśnić treści SIWZ w zakresie, w jakim oczekuje tego Wykonawca.

„W takiej sytuacji Zamawiający powinien natomiast rozważyć, czy mając na względzie dobro prowadzonego postępowania oraz zasady zawarte w art. 7 ust. 1 PZP odpowiedź powinna zostać udzielona.” (KIO 2555/19)

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 38 ust. 1 PZP Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Warunkiem jest, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Kiedy obowiązek staje się uprawnieniem?

Z kolei art. 38 ust. 1a PZP wprost wskazuje, że jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi