13.09.2017

Czynności Zamawiającego winny być uzasadnione

Zamawiający ma obowiązek powiadomić wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Prawo zamówień publicznych obliguje go także do podania informacji dotyczących pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu (art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP). W tym do podania punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łącznej punktacji.

Tylko poinformowanie – niewystarczające!

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 26 czerwca 2017 r. (KIO 1072/17) stwierdziła, że Zamawiający powinien uzasadnić wszystkie czynności, które wymienia ustawa w art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP. Zdaniem Izby dotyczy to także czynności oceny ofert i przyznawania im punktów.

„Każdy Wykonawca jest uprawniony do tego, by wiedzieć, na jakiej podstawie jego oferta została oceniona w taki czy inny sposób. Podanie uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny ofert stanowi emanację zawartej w art. 7 ust. 1 PZP zasady przejrzystości, która obejmuje między innymi możliwość prześledzenia procesu decyzyjnego zamawiającego.” (KIO 1072/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO