30.01.2019

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców

Nawet, jeśli Wykonawca został oceniony pozytywnie, jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, to w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający ma prawo i obowiązek przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego. Takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 października 2018 r., w sprawie o sygn. akt KIO 2021/18.

Nie ma znaczenia też źródło, z którego Zamawiający powziął wątpliwości, czy to na skutek informacji pozyskanych od innych Wykonawców czy też np. innych podmiotów.” (KIO 2021/18)

Izba przypomniała i zwróciła uwagę, że Zamawiający może dokonać wyboru oferty jako najkorzystniejszej wyłącznie zgodnie z przepisami PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO