26.09.2018

Dopuszczalność samooczyszczenia Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawca, który podlega wykluczeniu może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Jest to tzw. procedura samooczyszczenia (self-cleaning). Jednak nie w każdej sytuacji Wykonawca ma prawo skorzystania z tego wyjątkowego uprawnienia.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 15 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 1000/18) uznała, że tylko w wypadku uznania Wykonawcy za podlegającego wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w treści art. 24 ust. 8 PZP istnieje możliwość tzw. samooczyszczenia.

W ocenie Izby wynika to nie tylko z faktycznego brzmienia tego przepisu, lecz także z wykładni celowościowej tej regulacji.

„Brak jest zatem możliwości zastosowania tej instytucji niejako "z ostrożności" przy jednoczesnym kwestionowaniu w drodze środków ochrony prawnej zasadności samego wykluczenia.” (KIO 1000/18)

Pamiętajmy zatem, że możliwość samooczyszczenia Wykonawcy może być stosowana w wyraźnie określonych w prawie zamówień publicznych sytuacjach.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa