26.09.2018

Dopuszczalność samooczyszczenia Wykonawcy

Wykonawca, który podlega wykluczeniu może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Jest to tzw. procedura samooczyszczenia (self-cleaning). Jednak nie w każdej sytuacji Wykonawca ma prawo skorzystania z tego wyjątkowego uprawnienia.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 15 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 1000/18) uznała, że tylko w wypadku uznania Wykonawcy za podlegającego wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w treści art. 24 ust. 8 PZP istnieje możliwość tzw. samooczyszczenia.

W ocenie Izby wynika to nie tylko z faktycznego brzmienia tego przepisu, lecz także z wykładni celowościowej tej regulacji.

„Brak jest zatem możliwości zastosowania tej instytucji niejako "z ostrożności" przy jednoczesnym kwestionowaniu w drodze środków ochrony prawnej zasadności samego wykluczenia.” (KIO 1000/18)

Pamiętajmy zatem, że możliwość samooczyszczenia Wykonawcy może być stosowana w wyraźnie określonych w prawie zamówień publicznych sytuacjach.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO