06.09.2017

Doręczenie kopii odwołania po godzinach urzędowania jest skuteczne!

Jak stanowi art. 180 ust. 5 PZP Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Dodatkowo ustęp ten tworzy domniemanie, zgodnie z którym przyjmuje się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Najpopularniejszy, 10-dniowy termin na wniesienie odwołania, wskazuje jedynie dni, lecz nie mówi nic o godzinach, w których Zamawiającemu należy doręczyć kopię odwołania.

Kwestię tę poruszyła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 marca 2017 r. (KIO 489/17). Orzekła wtedy, że nie stanowi uchybienia terminu określonego w art. 180 ust. 5 PZP doręczenie kopii odwołania po godzinach urzędowania Zamawiającego.

„Izba uznaje także, że Zamawiający otrzymał kopię odwołania w wymaganym ustawą terminie, natomiast fakt, że nastąpiło to po godzinach urzędowania nie oznacza uchybienia terminu, który dla omawianej czynności liczony jest w dniach.” (KIO 489/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO