17.05.2021

Dostosowanie składanych wyjaśnień do zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W obszarze prawa zamówień publicznych, zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy to profesjonaliści. Niejednokrotnie Wykonawcy zajmują się wyłącznie wykonywaniem zamówień publicznych. W wyroku KIO 436/21 Izba odpowiedziała, czy akceptacja przez Zamawiającego składanych wyjaśnień w jednym postępowaniu, pozwala założyć Wykonawcy, że spełniają one wymagania PZP i posługiwać się nimi w innych postępowaniach.

Naturalne jest, że formułując ofertę oraz kolejne pisma z nią związane, Wykonawcy starają się jak najbardziej dostosować ją do Zamawiającego. Czerpią również z doświadczeń zdobytych podczas innych postępowań. Pojawiło się więc pytanie, na ile bazowanie na wcześniejszych doświadczeniach może być argumentem przeciwko niedopełnieniu formalnych wymogów pism składanych w aktualnym postępowaniu.

Wykonawca: podobne wyjaśnienia nie budziły wątpliwości

W przypadku wyroku Izby z 30 marca 2021 r., chodziło o wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny. Ze względu na niedokładne i niekompletne wyjaśnienia Wykonawcy, Zamawiający zdecydował się na odrzucenie jego oferty. Jak wiadomo, nowe wyjaśnienia składane na etapie postępowania przed KIO są uważane za spóźnione. Wykonawca wskazał więc, że w przeszłości składał podobne wyjaśnienia i nigdy nie budziły one po stronie Zamawiających wątpliwości. KIO nie podzieliła zdania Wykonawcy.

Izba wskazała, że wyjaśnienia muszą być dostosowane, tak do zaoferowanej ceny, jak do przedmiotu zamówienia każdego zamówienia, której emanacją jest właśnie cena. Zgodnie z orzecznictwem: „Nie można zakładać, że badanie rażąco niskiej ceny odbywa się niejako w oderwaniu od sposobu wykonania zamówienia, w tym wyceny materiałów służących do realizacji zamówienia.” (KIO 522/19).

Jak podkreśliła Izba, złożenie wyjaśnień wymagających od Zamawiającego ewentualnych symulacji kosztów w różnych wariantach w celu udowodnienia, że oferta nie jest obarczona rażąco niską ceną, nie tylko wykracza poza zakres działań Zamawiającego, ale również jest niedozwolone.

Podsumowanie

Składana oferta i wyjaśnienia muszą być dostosowane do konkretnego zamówienia. Dostarczanie dodatkowych wyjaśnień podczas postępowania przed KIO jest spóźnione.

Nie jest dozwolone wykazywanie przez Zamawiającego, że oferta nie spełnia przesłanej rażąco niskiej ceny, jest to obowiązek Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa