20.11.2019

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO

Charakter postępowania odwoławczego przed KIO powoduje, że jego strony i uczestnicy mają obowiązek wykazywania dowodów na potwierdzenie faktów, z których wywodzą określone skutki prawne – przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 lipca 2019 r. (KIO 1231/19).

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 14 ust. 1 PZP, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W ocenie Izby, powołując na regulację art. 14 PZP i przechodząc do art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

„Należy zatem wskazać, iż właśnie z tej zasady wywodzi się reguła procesowa ujęta w art. 190 ust. 1 PZP” (KIO 1231/19)

Podsumowanie

Z wyroku wydanego przez Krajową Izbę Odwoławczą 18 lipca 2019 r. warto zapamiętać, że przepis art. 6 k.c. wyraża dwie ogólne reguły:

-      wymaganie udowodnienia powoływanego przez stronę faktu, powodującego powstanie określonych skutków prawnych oraz

-      usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi