25.03.2020

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Przesłanka wykluczenia Wykonawcy wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP zachodzi w każdej sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że Zamawiający może zostać wprowadzony w błąd, jednak co ważne, do wprowadzenia w błąd nie musi w ogóle dojść – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Jak stanowi art. 24 ust. 1 pkt 17 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W wyroku wydanym 31 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza oceniła, że podstawa wykluczenia Wykonawcy z postępowania znajdzie zastosowanie, jeżeli Wykonawcy będzie można przypisać lekkomyślność lub niedbalstwo w zależności od stanu jego świadomości.

„Przy lekkomyślności dłużnik (Wykonawca) zdaje sobie sprawę z tego, że określone zachowanie może prowadzić do naruszenia zobowiązania, ale bezpodstawnie sądzi, iż uda mu się jednak tego uniknąć. Przy niedbalstwie natomiast dłużnik (Wykonawca) nie zdaje sobie sprawy, choć powinien, że określone zachowanie prowadzić będzie do naruszenia przez niego zobowiązania.” (KIO 2517/19)

Podsumowanie

Pamiętajmy, że dla wykluczenia Wykonawcy z postępowania nie jest koniecznie wymagane faktyczne wprowadzenie Zamawiającego w błąd.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO