22.01.2020

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokument JEDZ składane są w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności – przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 27 listopada 2019 r.

„W związku z tym pełnomocnictwo do ich złożenia powinno być udzielone w tej samej formie.” (KIO 2280/19)

Izba orzekła, że przepisy prawa zamówień publicznych wprost stanowią, że pełnomocnictwo jest dokumentem podlegającym uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.

Ponadto, w omawianym wyroku KIO wskazała, że zasady udzielania zamówień publicznych – takie jak przejrzystość postępowania, równe traktowanie Wykonawców oraz zachowanie uczciwej konkurencji – wymagają od Zamawiającego zakomunikowania Wykonawcom, na jakiej podstawie podjęte zostały decyzję uniemożliwiające im dalszy udział w postępowaniu.

„Uzasadnienie faktyczne tej czynności powinno wyczerpująco obrazować, jakie przyczyny legły u podstaw decyzji Zamawiającego, tak aby Wykonawca, gdy oceny Zamawiającego nie podziela, mógł się do wskazanych przez Zamawiającego uchybień ustosunkować.” (KIO 2280/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO