26.02.2020

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego

Nadużyciem ze strony Zamawiającego jest sformułowanie w treści projektu umowy postanowienia umożliwiającego Zamawiającemu odmowę dokonania odbioru końcowego, w sytuacji stwierdzenia w toku tego odbioru jakiejkolwiek, nawet drobnej usterki czy też wady – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku z 13 grudnia 2019 r. Izba oceniła, że wysoce nieprawdopodobna jest sytuacja kreowana przez Zamawiającego, polegająca na możliwości odbioru przedmiotu umowy jedynie w stanie idealnym.

„Skutkiem powyższego byłaby możliwość odmowy dokonania odbioru z powodu każdej, nawet najbardziej błahej i nieistotnej wady czy też usterki, co w oczywisty sposób pociągałoby za sobą konsekwencje w postaci opóźnienia w spełnieniu świadczenia skutkującego możliwością naliczania przez Zamawiającego kar umownych.” (KIO 2416/19)

Pamiętajmy zatem, że w formułowaniu postawień umowy zamawiający nie ma pełnej dowolności.

Jeżeli uważasz, że w postępowaniu, w którym bierzesz udział, umowa zawiera nadmierne obciążenia dla wykonawcy – napisz! Kancelaria pomoże przygotować dokumenty do zamawiającego mające na celu zmianę niekorzystnych postanowień umownych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO