29.11.2017

Funkcja badania ceny oferty przez Zamawiającego

Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień do Wykonawcy, jeżeli zaoferowana przez niego cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego.

Za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt realizacji zamówienia poniżej kosztów wytworzenia (KIO 1573/17).

Funkcja badania ceny oferty pozwala zweryfikować ofertę Wykonawcy. Jednak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 4 września 2017 r. (KIO 1573/17) stwierdziła, że nie ma podstaw do traktowania przepisów PZP związanych z badaniem ceny oferty jako instrumentu służącego kompleksowej weryfikacji kondycji ekonomicznej Wykonawcy. Nie jest to też instrument mający być zabezpieczeniem Zamawiającego przed niewykonaniem zamówienia z powodu jego nieopłacalności dla Wykonawcy.

„Wyjaśnienia składane w trybie art. 90 ust. 1 PZP nie mają na celu wykazania wpływu zamówienia na sytuację finansową Wykonawcy w tym znaczeniu, aby móc stwierdzić, że ewentualne straty na innych kontraktach nie zagrożą realizacji tego zamówienia.” (KIO 1574/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO