08.02.2021

Interpretacja zapisów SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nie ma znaczenia, jak bardzo nasza oferta jest korzystna dla Zamawiającego, jeśli zostanie odrzucona ze względu na braki formalne. Pamiętaj, kluczowe jest poprawne rozumienie zapisów SIWZ!

Jak przygotować dobrą ofertę?

Chcąc przygotować poprawną ofertę, trzeba poprawnie zrozumieć zapisy SIWZ. A czasami nie jest to proste! Wtedy należy sięgnąć po ich interpretację.

W wyroku KIO z 30 listopada 2020 r., rozstrzygnięto w jaki sposób i w jakich sytuacjach należy interpretować SIWZ. Jak stwierdziła Izba, bezwzględne pierwszeństwo ma interpretacja literalna zapisów SIWZ. Oznacza to, że postawione przez Zamawiającego wymagania należy rozumieć w sposób dosłowny, gdyż wtedy najlepiej realizowana jest wola Zamawiającego.

Zdaniem KIO występują dwie sytuacje, kiedy Wykonawca może odstąpić od wykładni literalnej i sięgnąć po wykładnię funkcjonalną, a więc dążącą do tego samego celu, co zapisy literalne ale z wykorzystaniem innych środków.

Opisana wyżej sytuacja dotyczy zapisów budzących po stronie Wykonawcy wątpliwości, co do wymagań jakie Zamawiający stawia Wykonawcy lub nie pozwalających na jednoznaczne ustalenie woli Zamawiającego. Ważne jest, aby wątpliwości miały charakter obiektywny. Należy również pamiętać o możliwości skierowania do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie wątpliwości, jeszcze na etapie przygotowywania oferty.

Powoływanie się Wykonawcy na interpretację funkcjonalną ma charakter pomocniczy w sytuacji, kiedy faktycznie literalne rozumienie warunków SIWZ nie stawia jednoznacznych wymagań.

Powinno ono być dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, gdyż zagraża ono pewności postępowania oraz zasadzie równego traktowania Wykonawców. Pozostawia też pewną wątpliwość Wykonawcy, który nie może być pewien czy jego interpretacja, zdaniem Zamawiającego a później KIO nie była zbyt szeroka lub wąska. Z tego powodu, w przypadku wątpliwości co do SIWZ, najlepiej jest wnosić o ich sprostowanie do Zamawiającego.

Podsumowanie

Zapisy SIWZ należy rozumieć w sposób dosłowny. Dopiero, gdy dosłowne rozumienie wymagań pozostawia pewne pole do interpretacji, czy też pozostawia wątpliwości, Wykonawca może sięgnąć po wykładnię funkcjonalną.

Najbezpieczniej dla Wykonawcy jest zgłosić swoje wątpliwości do Zamawiającego, jeszcze na etapie przygotowywania oferty, aby ten wprowadził stosowne sprostowania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa