03.10.2018

Istnienie przesłanek wykluczenia, warunkiem samooczyszczenia Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W swoim niedawnym artykule rozważałem kwestię samooczyszczenia Wykonawcy (przeczytasz o tym tutaj). Wskazywałem m.in., że tylko w wypadku uznania Wykonawcy za podlegającego wykluczeniu w oparciu o przesłanki wskazane w treści art. 24 ust. 8 PZP istnieje możliwość tzw. samooczyszczenia.

Jednak Krajowa Izba Odwoławcza idzie jeszcze dalej... W ważnym z punktu widzenia Wykonawców orzeczeniu, z 2 maja 2018 r. (sygn. akt KIO 596/18) Izba wskazała, że Wykonawca - aby dokonać samooczyszczenia - musi przyznać, że podlega wykluczeniu.

„Jedynie wówczas, gdy Wykonawca zgadza się, że zaistniała wobec niego którakolwiek z przesłanek wykluczenia ujętych w treści art. 24 ust. 8 PZP, może skorzystać z instytucji samooczyszczenia i wskazać, że podjęte przez niego środki są wystarczające w celu zapobiegania nieprawidłowościom skutkującym wykluczeniem go z postępowania.” (KIO 596/18)

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. W szczególności może udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody. Może także przedstawić  dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa