09.08.2021

Jak przygotować zarzut w odwołaniu do KIO zgodnie z PZP?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Jednym z podstawowych i ustawowo wymaganych elementów odwołania jest sformułowanie zarzutów, które są wnoszone przez Odwołującego przeciwko działaniu Zamawiającego lub innego Wykonawcy. W wyroku KIO 1164/21 z 27 maja 2021 r. Izba odniosła się do roli, jaką pełni zarzut w prawie zamówień publicznych.

Zgodnie z definicją przytoczoną w omawianym wyroku, zarzut to wskazane przez Odwołującego konkretne fakty świadczące o naruszeniu przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Co istotne, zarzut dotyczy faktu naruszającego przepis prawny. Powołanie się na nowy fakt, który nawet wypełnia dyspozycję tego samego przepisu ustawy PZP, stanowi nowy zarzut.

Znaczenie zarzutu w postępowaniu odwoławczym

Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała o niezwykle ważnej roli, jaką w postępowaniu odwoławczym sprawuje zarzut. Zgodnie z omawianym wyrokiem, ale również z orzecznictwem sądów powszechnych, Izba jest uprawniona do oceny prawidłowości zachowania Zamawiającego, jedynie przez pryzmat sprecyzowanych w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.

Powyższe oznacza, że Izba nie może powoływać się na fakty, które nie zostały wprowadzone do postępowania przez jego strony, nawet jeżeli można je przyporządkować określonej, wskazanej w odwołaniu kwalifikacji prawnej. Stanowi o tym art. 555 PZP, zgodnie z którym Izba nie może orzekać co do zarzutów nie zawartych w odwołaniu.

Podsumowanie

Zarzut dotyczy faktów a nie kwalifikacji prawnej. Kilka zdarzeń wypełniających dyspozycje tego samego przepisu stanowią różne zarzuty.

Zarzut wyznacza granice orzekania Izby, która nie może orzekać co do faktów nie wprowadzonych do postępowania przez jego strony.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa