05.12.2018

Jak rozumieć równoważność produktu?

Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wyrokiem z  30 marca 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 524/18) Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do treści przywołanego wyżej przepisu. Izba wskazała, że skoro Wykonawca decyduje się na zaoferowanie rozwiązania równoważnego, to jest oczywiste (w braku odmiennych postanowień SIWZ), że ma on obowiązek wykazania równoważności już na etapie składania oferty, a nie na etapie późniejszym (podpisania umowy czy wykonania zamówienia).

„Ciężar wykazania, że proponowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy, który je oferuje, a Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać się szczególną starannością przy składaniu oferty, aby udowodnić Zamawiającemu spełnianie wymagań.” (KIO 524/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO