05.12.2018

Jak rozumieć równoważność produktu?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wyrokiem z  30 marca 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 524/18) Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do treści przywołanego wyżej przepisu. Izba wskazała, że skoro Wykonawca decyduje się na zaoferowanie rozwiązania równoważnego, to jest oczywiste (w braku odmiennych postanowień SIWZ), że ma on obowiązek wykazania równoważności już na etapie składania oferty, a nie na etapie późniejszym (podpisania umowy czy wykonania zamówienia).

„Ciężar wykazania, że proponowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy, który je oferuje, a Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać się szczególną starannością przy składaniu oferty, aby udowodnić Zamawiającemu spełnianie wymagań.” (KIO 524/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa